Những thông tin quan trọng khi nộp đơn thị thực 491 – bang Nam Úc

Thư bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest - EOI) trên hệ thống SkillSelect

 • Để Nam Úc chấp thuận đề cử của bạn trong SkillSelect, bạn cần có EOI đáp ứng các tiêu chí của Bộ Nội vụ và các yêu cầu của Nam Úc.

 • Số EOI ID của bạn phải được ghi chính xác, nếu không bạn sẽ không được tìm thấy trong SkillSelect và đơn đăng ký đề cử tiểu bang của bạn sẽ bị từ chối.

 • Nghề nghiệp được đề cử của bạn trong EOI của bạn phải khớp với nghề nghiệp được đề cử trong đơn đăng ký trực tuyến của bạn tại Nam Úc.

 • Chi tiết cá nhân của bạn trong EOI của bạn phải giống với đơn đăng ký trực tuyến của bạn. Bất kỳ sự khác biệt nào sẽ dẫn đến việc từ chối đề cử.

 • Bất kỳ thông tin nào được chỉnh sửa trong EOI của bạn, chưa được cung cấp / đưa vào thời điểm nộp đơn đề cử cấp tiểu bang và ảnh hưởng đến điểm của bạn, sẽ không được chấp nhận.

 • Nếu bạn mắc lỗi trong EOI của mình trước khi quyết định của Nam Úc được đưa ra, bạn sẽ cần chỉnh sửa chi tiết EOI của mình và gửi email để thông báo rằng bạn đã sửa đổi EOI. Nếu bạn được Nam Úc đề cử, EOI sẽ bị đóng băng và không thể chỉnh sửa.

 • Ưu tiên các ứng viên chỉ chọn 'Nam Úc' làm tiểu bang đề cử của họ, nhưng những ứng viên chọn tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ 'BẤT KỲ' hoặc nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ được xem xét đề cử, miễn là Nam Úc là một trong những tiểu bang được chọn đó.

 • Nếu bạn bị từ chối vì bất kỳ lý do nào ở trên, bạn có thể đăng ký lại đề cử của tiểu bang với điều kiện bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu đề cử của tiểu bang tại thời điểm nộp đơn mới.

Đề cử bang

 • Đọc kỹ các điều khoản và điều kiện ứng tuyển, các yêu cầu đề cử và kiểm tra danh sách hồ sơ tài liệu trước khi nộp đơn xin đề cử của bang. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận các điều khoản và điều kiện như một phần của đơn đăng ký của bạn.

 • Việc đề cử hoàn toàn do Chính phủ Nam Úc quyết định. Việc đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đã được công bố không đảm bảo chắc chắn được Nam Úc đề cử, hoặc lời mời nộp đơn xin đề cử từ Nam Úc, cũng như đề cử cho một diện cụ thể. Khi đánh giá đơn đăng ký của bạn hoặc Đăng ký Sở thích Di cư có tay nghề & kinh doanh sẽ xem xét từng đơn đăng ký dựa trên giá trị của nó và lợi ích rộng lớn hơn cho Nam Úc.

 • Nam Úc có quyền cấp thị thực tạm thời 491 cho những người nộp đơn đủ điều kiện để được đề cử thị thực 190.

 • Các tài liệu bổ sung sau khi nộp đơn đăng ký của bạn sẽ không được chấp nhận, trừ khi được yêu cầu.

 • Nam Úc sẽ chỉ cấp một đề cử cho mỗi đương đơn cho 1 loại thị thực mỗi năm. Nam Úc chỉ cho phép một đơn đăng ký tại thời điểm, không chấp nhận nhiều đơn đăng ký và có thể yêu cầu rút đơn bất kỳ lúc nào.  

 • Người đang có thị thực 489 hoặc 491 tạm thời không đủ điều kiện để nộp đơn xin đề cử của bang Nam Úc.

 • Mọi thư từ được gửi từ Skilled & Business Migration sẽ được coi là đã được nhận khi được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong đơn đăng ký. 


Các yêu cầu về thị thực và nghề nghiệp

 • Cả hai đề cử thị thực 190 và 491 đều phải tuân theo một hạn ngạch hạn chế mỗi năm của chương trình. Nam Úc có quyền sửa đổi các yêu cầu về tính đủ điều kiện đề cử cho các diện thị thực này mà không cần thông báo.

 • Các nghề nghiệp có sẵn để được chính phủ đề cử phải tuân theo một hạn ngạch. Nam Úc có quyền đóng hoặc sửa đổi tư cách hợp lệ cho bất kỳ nghề nghiệp nào mà không cần thông báo.

 • Nam Úc có quyền yêu cầu người nộp đơn rút lại đơn đăng ký hoặc từ chối đơn đăng ký do các tiêu chí về tính đủ điều kiện đã thay đổi.

 • Các yêu cầu đã công bố chỉ là một hướng dẫn chỉ dẫn về tính đủ điều kiện được đề cử và người nộp đơn không được đảm bảo sẽ nhận được đề cử ngay cả khi họ đáp ứng các yêu cầu đã được công bố.

 • Các yêu cầu đề cử của thị thực 190 đã được công bố chỉ là một hướng dẫn chỉ dẫn để đủ điều kiện được đề cử 190 và người nộp đơn không được đảm bảo nhận được đề cử 190 ngay cả khi họ đáp ứng các yêu cầu đã được công bố. Trong hầu hết các trường hợp, khi người nộp đơn đáp ứng 190 tiêu chí đề cử nhưng Nam Úc không thể đưa ra đề cử 190 vào thời điểm đó, thì người nộp đơn có thể được đề cử 491 thay thế.

 • Các yêu cầu về tính đủ điều kiện của Nam Úc có thể thay đổi, tùy thuộc vào chỉ đạo của Chính phủ Khối thịnh vượng chung.

Cơ hội việc làm

 • Bạn có trách nhiệm trực tiếp nghiên cứu kỹ lưỡng về Nam Úc bao gồm: lối sống, chi phí sinh hoạt, giáo dục và cơ hội việc làm.

 • Bạn phải có đủ tiền cho bản thân và gia đình khi đến Nam Úc định cư.

 • Bạn phải hiểu các cơ hội việc làm ở Nam Úc và bất kỳ yêu cầu đào tạo, cấp phép hoặc đăng ký nào cụ thể cho nghề nghiệp của bạn. Sự đề cử của tiểu bang không đảm bảo việc làm, cũng không phải là một lời mời làm việc. Bạn có trách nhiệm nghiên cứu các cơ hội việc làm, sử dụng nhiều chiến lược tìm kiếm việc làm và đảm bảo việc làm. Bạn được khuyến khích xem xét các cơ hội việc làm trên khắp Nam Úc.  

Nguồn: Move to South Australia

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi