Bồ Đào Nha coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam